ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ »

Το λογιστικό μας γραφείο πραγματοποιεί πλήθος εργασιών (φορολογικών, λογιστικών & εργασιακών) για λογαριασμό των πελατών του, ιδιωτών ή επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γραφείο μας αξιοποιεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ταχύτερη, αξιόπιστη και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι κυριότερες εργασίες που διεκπεραιώνει το γραφείο μας είναι, εν συντομία, οι κάτωθι:


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ:

 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Φορολογικές δηλώσεις (φυσικών / νομικών προσώπων)
 • Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών (συνάφεια) 
 • Σύνταξη/κατάθεση φορολογικών δηλώσεων και μέσω προγράμματος TAXIS

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ:

 • Τήρηση βιβλίων Α,Β & Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
 • ΦΠΑ – Εκκαθαριστικές Δηλώσεις
 • Ενημέρωση βιβλίου απογραφής
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Ενημέρωση – Απόδοση Φ.Μ.Υ. (Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών)
 • Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ:

 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική αποστολή Α.Π.Δ.
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
 • Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων
 • Πληρωμή ενσήμων μέσω Τραπεζών