Το γλωσσάρι των στεγαστικών δανείων »

ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ: Η αίτηση με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο ζητάει να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό, όπως η απόκτηση κύριας κατοικίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το στάδιο που ακολουθεί την αίτηση παροχής στεγαστικού δανείου δεν είναι άλλο από την αξιολόγησή του. Η απελευθέρωση της αγοράς των δανείων και το σύνθετο των παρεχόμενων προϊόντων καθιστούν αναγκαστική την ύπαρξη ειδικών εγκριτικών κέντρων που λειτουργούν στις κεντρικές διευθύνσεις των τραπεζών.

Προκειμένου η τράπεζα να αποφασίσει για το εάν θα αναλάβει το ρίσκο της χρηματοδότησης, εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, αλλά και η συναλλακτική συμπεριφορά και συνέπειά του μέσω του συστήματος ”Τειρεσίας”.

Στην περίπτωση που η πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος κριθεί ανεπαρκής, η τράπεζα ζητά την παροχή εγγύησης εκ μέρους ενός εγγυητή.

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ: Δεν είναι λίγες οι τράπεζες που προσφέρουν στους δανειολήπτες τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών δανείων τους σταθερού επιτοκίου μέσω νέων με ευνοϊκότερους όρους. Η διαδικασία αυτή συνήθως βαρύνεται με πρόστιμο.

ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει το δάνειο στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που το έχει χορηγήσει. Ενδέχεται ο δανειζόμενος να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ: Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος χορηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Ο πληθωρισμός απεικονίζει την αύξηση των τιμών στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα δημοσιεύεται κάθε μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

ΔΟΣΕΙΣ: Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειζόμενος να καταβάλλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με συγκεκριμένη συχνότητα (π.χ. μηνιαίως), προκειμένου να εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο. Οι δόσεις του δανείου συνήθως είναι ισόποσες για όλη τη διάρκεια έως την εξόφληση.

Συνήθως υπολογίζονται με βάση του λεγόμενο ”προοδευτικό σύστημα”, κατά το οποίο ο τόκος που προέκυψε από μία περίοδο μεταφέρεται στο προς εξόφληση υπόλοιπο. Η κάθε δόση δανείου είθισται να αποτελείται από τα τυχόν έξοδα, το κεφάλαιο και τους τόκους.

Συνήθως ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Ευνόητο είναι ότι τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν ακολουθούν τις ενδεχόμενες μεταβολές των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του δανείου.

ΕΓΓΥΗΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στην τράπεζα να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν έχει την ικανότητα να προχωρήσει στην αποπληρωμή.

ΕΚΤ: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ καθορίζει το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς, που με τη σειρά του επηρεάζει τα επιτόκια και στις υπόλοιπες αγορές.

ΕΞΟΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ): Ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει από την τράπεζα με την οποία συνομιλεί πλήρη ενημέρωση για το ύψος των εξόδων εκτίμησης ακινήτου, ελέγχου προϋπολογισμού, παρακολούθησης λογαριασμού, προόδου εργασιών, προσημείωσης, υποθηκοφυλακείου και φακέλου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Το ποσοστό, που εκφράζεται επί τις εκατό (%), βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου. Στα στεγαστικά δάνεια ο πελάτης καλείται να επιλέξει μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου.

Τα κυμαινόμενα επιτόκια συνήθως είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια της ευρωζώνης, έτσι ώστε αν αυτά κινηθούν ανοδικά, κινείται ανοδικά και το οφειλόμενο υπόλοιπο. Επαφίεται στην κρίση του δανειολήπτη η επιλογή ανάμεσα στους δύο τύπους επιτοκίων.

Εάν κρίνει ότι η περίοδος κατά την οποία ζητά δάνειο είναι περίοδος χαμηλών επιτοκίων, πιθανότατα το κυμαινόμενο επιτόκιο να συμφέρει περισσότερο. Σε αντίθετη περίπτωση ίσως θα πρέπει να προτιμηθεί το σταθερό επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση συνεννοηθείτε με την τράπεζα της επιλογής σας.

EURIBOR 12 ΜΗΝΩΝ: Είναι το επιτόκιο για περίοδο 12 μηνών που δημοσιεύεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε καθημερινή βάση και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Κυμαινόμενη είναι η περίοδος ενός δανείου κατά την οποία το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δόσεων της περιόδου είναι κυμαινόμενο.

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από έναν δεδομένο δείκτη επιτοκίου, για παράδειγμα Euribor 12 μηνών, και ένα περιθώριο, για παράδειγμα 2%. Το κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του δείκτη επιτοκίου.

ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ: Η προεξόφληση που πραγματοποιείται για ποσό μικρότερο από το 50% του κεφαλαίου που οφείλει ο δανειζόμενος.

OΛΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ: Η προεξόφληση που πραγματοποιείται για ποσό μεγαλύτερο από το 50% του κεφαλαίου που οφείλει ο δανειζόμενος.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Είναι το ποσό που προστίθεται στον δείκτη επιτοκίου για την τελική διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: H περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλει στον δανειστή (τράπεζα) το κεφάλαιο και τους τόκους που αναλογούν.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ: Προσημείωση υποθήκης είναι η πρώτη σε τάξη προσημείωση υποθήκης που παραχωρείται από τον δανειζόμενο ή (και) τον εγγυητή υπέρ του δανειστή (τράπεζα) επί ορισμένου ακινήτου ή ορισμένων ακινήτων προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που έχει η τράπεζα σύμφωνα με τη σύμβαση δανείου.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ): Η δυνατότητα που παρέχεται στον δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα το σύνολο ή μέρος της οφειλής του προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Σταθερή είναι η περίοδος ενός δανείου κατά την οποία το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δόσεων είναι σταθερό.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Είναι το επιτόκιο το οποίο δεν μεταβάλλεται για ορισμένη περίοδο.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ: Η συμφωνία με την οποία ο δανειολήπτης παίρνει τα χρήματα. Αποτελεί την πεμπτουσία της ανάληψης δανείου, την οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξετάζει με πολλή προσοχή, καθώς θα επηρεάζει την οικονομική κατάστασή του για τα επόμενα 20-30 χρόνια. (Σε άλλο σημείο του παρόντος ενθέτου αναφέρονται επιμέρους σημεία μιας σύμβασης που απαιτούν αυξημένη προσοχή).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης είναι το ποσοστό που εκφράζεται επί τοις εκατό (%) και δηλώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης (του δανείου) για τον δανειζόμενο.

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα, βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο δανειζόμενος έχει λάβει και τόκο που αναλογεί επί του κεφαλαίου.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Με τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, οι τράπεζες της χώρας αναγνώρισαν την ανάγκη για πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, αφού κατέστη σαφές ότι τέτοιες πληροφορίες συμβάλλουν στην προστασία της πίστης και στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των ίδιων των συναλλασσομένων.

Για τον σκοπό αυτό το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών τραπεζών ίδρυσε την εταιρεία Τειρεσίας, στην οποία και ανετέθη η ανάπτυξη και διαχείριση ενός αξιόπιστου αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και