Γενικές Πληροφορίες Στεγαστικών Δανείων »

Σκοπός της χορήγησης του Δανείου

Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται για τους παρακάτω σκοπούς :

 • Αγορά, Κατασκευή ή Επισκευή Κατοικίας.
 • Αγορά, Κατασκευή ή Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης.
 • Αγορά Οικοπέδου.
 • Αποπληρωμή άλλου Δανείου.

Δεν είναι δυνατή η χορήγηση στεγαστικού δανείου για ακίνητα που εντάσσονται στις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Αυθαίρετα Οικόπεδα
 • Οικόπεδα και αγροτεμάχια μη άρτια και μη οικοδομήσιμα
 • Ακίνητα που στεγάζουν κοινωφελή και ευαγή ιδρύματα

Εξασφάλιση της Τράπεζας

Προκειμένου να χορηγήσει το δάνειο η τράπεζα ζητάει την εξασφάλισή του. Για την εξασφάλιση του δανείου ελέγχονται οι παρακάτω παράμετροι :

 • Προσημείωση υποθήκης ακινήτου ( οικοπέδου, κατοικίας, ή επαγγελματικής στέγης ).

  Προκειμένου να αξιολογηθεί το προς σημείωση ακίνητο, ελέγχονται :
  • Η τεχνική του αρτιότητα
  • Η Εμπορική του αξία και εμπορευσιμότητα
  • Τα βάρη του ακινήτου
   Το προσημειουμενο ακίνητο πρέπει να είναι νόμιμο, να μην υφίστανται κατασχέσεις ή διεκδικητικές αγωγές (εάν υπάρχουν απαιτείται η εξάλειψη τους) και να μην βαρύνεται με υποθήκες ή προσημειώσεις οι οποίες προέρχονται από φυσικό πρόσωπο ή άλλο μη χρηματοπιστωτικό φορέα.
   Εάν υπάρχουν, είναι απαραίτητη η άρση τους και η προσκόμιση των ανάλογων πιστοποιητικών άρσης.
  • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
   Η εγγραφή της προσημείωσης γίνεται σε ακίνητο που ανήκει στο δανειζόμενο ή σε τρίτο (μόνο σε φυσικό πρόσωπο), αρκεί όλοι οι ιδιοκτήτες (δανειοδοτούμενου και προσημειούμενου) να συμμετέχουν στο δάνειο ως δανειζόμενοι.
   Στην περίπτωση της συγκυριότητας (είτε κατά ποσοστό εξ αδιαίρετου, είτε κατά υψηλή κυριότητα και επικαρπία) είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών στο δάνειο.
   Όταν ιδιοκτήτης είναι ανήλικο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαστικής απόφασης, η οποία επιτρέπει την εγγραφή προσημείωσης στο ακίνητο (αφού πρώτα εγκριθεί το δάνειο). Περιπτώσεις χρησικτησίας εξετάζονται κατά περίπτωση.

ή
Δέσμευση μετρητών ή τίτλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων αποδεκτών για ενεχυρίαση από την Τράπεζα.

Αντί προσημείωσης ακινήτου μπορεί να δεσμευτούν και αξιόγραφα όπως μετοχές, Αμοιβαία Κεφαλαία, κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η προσκόμιση στοιχείων του προς δανειοδότηση ακινήτου και η εκταμίευση γίνεται άμεσα χωρίς κόστος έγγραφης προσημείωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το cash collateral είναι για την τράπεζα η καλύτερη εξασφάλιση και είναι περισσότερο ελαστική στην αξιολόγηση του αιτήματος δανειοδότησης.

 • Πιστοληπτική ικανότητα του Δανειζόμενου

  Σημαντικός παράγοντας που αποτελεί και εξασφάλιση της Τράπεζας προκείμενου να χορηγήσει ένα στεγαστικό δάνειο είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη. Η Τράπεζα επικεντρώνεται στα:
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
   • Δηλωμένα εισοδήματα
   • Ύπαρξη δυσμενών στοιχείων
   • Προσδιορισμός μη δηλωμένων εισοδημάτων
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   • Διάρκεια συνεχούς απασχόλησης με το ίδιο αντικείμενο
   • Σταθερότητα επαγγέλματος
  • ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   • Ακίνητα
   • Καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφαλαία
  • ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   • Ηλικία
   • Μόρφωση
  • Οικογενειακή κατάσταση.

Ασφάλιση του Δανείου

Ασφάλιση ακινήτου ( πυρός - σεισμού )
Η Τράπεζα ζητάει την υποχρεωτικήασφάλιση του ακινήτου εξασφάλισης, κατά πυρός και σεισμού. Η ασφάλιση καθορίζεται με βάση την κατασκευαστική αξία του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας. Η ασφάλιση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία. Ενδεικτικά το κόστος ασφάλισης πλησιάζει τα 3 ευρώ ανά 1000 ευρώ ασφαλιστέας αξίας, ανά έτος.

Ασφάλεια Δανείου
Η ασφάλιση του Δανείου, πλην ορισμένων περιπτώσεων που καθορίζει η Τράπεζα, είναι προαιρετική. Ασφαλίζονται οι ενεχόμενοι για την αποπληρωμή του δανείου, σε περίπτωση Θανάτου, ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας μέσω αναγνωρισμένης ασφαλιστικής εταιρίας της έγκρισης της Τράπεζας. Ενδεικτικά το κόστος ασφάλισης πλησιάζει τα 5 ευρώ ανά 1000 ευρώ ασφαλιστέας αξίας, ανά έτος. Θεωρώντας ότι η αγορά ενός ακινήτου με στεγαστικό δάνειο γίνεται για την εξασφάλιση στέγης στην οικογένεια του δανειολήπτη, το σκεπτικό της ασφάλισης του δανείου είναι απόλυτα ορθό, αφού εξασφαλίζει ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην οικογένειά του, χωρίς βάρη, σε περίπτωση οποιουδήποτε ακραίου γεγονότος.

Επιτόκια στεγαστικών δανείων

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου.
Το δάνειο χορηγείται με σταθερό επιτόκιο, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζει η Τράπεζα, ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα. Κατά τη χορήγηση του δανείου, θα πρέπει να ορίζεται το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, επιλέγοντας κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο είτε με το Βασικό Επιτόκιο για Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε με το Euribor, πλέον προκαθορισμένου περιθωρίου της Τράπεζας (spread), σταθερού έως τη λήξη του δανείου.

Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο.
Μεταβάλλεται σύμφωνα με την επιτοκιακή πολιτική της Τράπεζας και παραμένει κυμαινόμενο έως τη λήξη του δανείου.

Euribor + Spread (κυμαινόμενο επιτόκιο).
Το επιτόκιο καθορίζεται από τη Διατραπεζική Αγορά, και επί αυτού προστίθεται το περιθώριο επιτοκίου (spread), όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα, το οποίο περιθώριο, παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ το επιτόκιο του προγράμματος παραμένει κυμαινόμενο έως τη λήξη του δανείου.

Libor + Spread (κυμαινόμενο επιτόκιο).
Το επιτόκιο καθορίζεται από τη Διατραπεζική Αγορά του Λονδίνου, και επί αυτού προστίθεται το περιθώριο επιτοκίου (spread), όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα, το οποίο περιθώριο, παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ το επιτόκιο του προγράμματος παραμένει κυμαινόμενο έως τη λήξη του δανείου.

Επιδότηση Επιτοκίου μέσω Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Ε.Κ.
Οι Τράπεζες χορηγούν δάνεια με επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου ή του Ο.Ε.Κ., σε ευρώ, με επιτόκιο κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ή με επιτόκιο σταθερής περιόδου, κατ' επιλογή του δανειολήπτη. Το επιτόκιο είναι συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επί του οποίου προστίθεται το προκαθορισμένο περιθώριο επιτοκίου της Τράπεζας (spread). Περισσότερες πληροφορίες >>>

Επιτόκιο Υπερημερίας.
Σε περίπτωση που οι εκάστοτε οφειλές του δανειολήπτη δεν εξοφλούνται μέσα στο προκαθορισμένο από την Τράπεζα χρονικό διάστημα, το ληξιπρόθεσμο ποσό επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας, που υπολογίζεται με επιτόκιο υπερημερίας 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Οι σε καθυστέρηση τόκοι εκτοκίζονται με επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που παράγονται, εφόσον δεν εξοφλούνται, κεφαλαιοποιούνται μετά από εξάμηνο.

Δανεισμός σε Συνάλλαγμα

Ο δανεισμός σε συνάλλαγμα προσφέρει ένα επιτοκιακό πλεονέκτημα σε σχέση με ένα αντίστοιχο δάνειο σε ευρώ. Αναλαμβάνονται όμως συγκεκριμένοι συναλλαγματικοί κίνδυνοι που μπορούν εύκολα, αν ο δανειολήπτης δεν παρακολουθεί την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών, να ανατρέψουν το πλεονέκτημα και να επιβαρύνουν σημαντικά το δάνειο.

Ένας από τους κινδύνους που αναλαμβάνεται είναι ο κίνδυνος του επιτοκίου του νομίσματος που επιλέγει ο δανειολήπτης. Το επιτόκιο αυτό, αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα, και μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του δανείου, επιβαρύνοντας ανάλογα τη δόση του δανείου.

Ο πλέον σημαντικός κίνδυνος, όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα στο νόμισμα του δανείου, είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος της ισοτιμίας. Συγκεκριμένα το ευρώ είναι πιθανόν να υποτιμηθεί σε σχέση με το νόμισμα που επιλέγεται, μία ή περισσότερες φορές, κατά τη διάρκεια του δανείου. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του ότι η οφειλή είναι σε ξένο νόμισμα, η καταβολή σε ευρώ για τη δόση του δανείου θα επιβαρυνθεί αναλογικά με το ποσοστό της υποτίμησης. Ταυτόχρονα, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, σε όρους ευρώ, θα αναπροσαρμοστεί επίσης κατά το ίδιο ποσοστό.

Διάρκεια Δανείου

Η Διάρκεια του Δανείου, ανάλογα με το δανειακό πρόγραμμα του πελάτη, μπορεί να είναι μέχρι 40 έτη. Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή του δανείου, θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι το 75ο έτος του δανειολήπτη.

Εξυπηρέτηση Δανείου

Η αποπληρωμή του Δανείου πραγματοποιείται με την καταβολή δόσεων, οι οποίες εισπράττονται αυτόματα από συγκεκριμένο λογαριασμό ταμιευτηρίου, που ο δανειολήπτης οφείλει να τηρεί για την εξυπηρέτηση του δανείου.

Πρόωρη Αποπληρωμή

Ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης του δανείου. Είναι πιθανόν να υπάρξει επιβάρυνση για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, η οποία εξαρτάται από την Τράπεζα και το πρόγραμμα δανειοδότησης.

Έξοδα Δανείου

Δάνεια με εξασφάλιση μέσω προσημειωμένου ακινήτου.

α. Εφάπαξ δαπάνη προέγκρισης δανείου. Είναι δυνατόν η Τράπεζα να χρεώσει έξοδα για την εξέταση του αιτήματος του πελάτη για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, τα οποία καταβάλλονται με την υποβολή της αίτσης του δανείου. Το ύψος των εξόδων καθορίζετα από κάθε Τράπεζα ξεχωριστά και συνήθως τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τις υπόλοιπες δαπάνες κατά την εκταμίευση του δανείου. Σήμερα οι Τράπεζες τείνουν να μη χρεώνουν έξοδα κατά την υποβολή του αιτήματος.

β. Εφάπαξ δαπάνη Νομικού - Τεχνικού Ελέγχου. Η δαπάνη αυτή αφορά στην αμοιβή εξωτερικού, συνεργαζόμενου με την Τράπεζα, μηχανικού και δικηγόρου, για τον έλεγχο του προς εξασφάλιση ακινήτου, και παρακρατείται κατά την εκταμίευση του δανείου. Σήμερα οι Τράπεζες κάνουν προσφορά δανείων, χωρίς να χρεώνουν τα έξοδα αυτά.

γ. Τέλη και Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 0,775% απί του ποσού της προσημείωσης, διαφέρει όμως ανά Υποθηκοφυλάκειο / Κτηματολογικό Γραφείο. Είναι δυνατόν, το ποσό αυτό να καταβληθεί κατά την ημέρα της συναίνεσής του στο Δικαστήριο.

δ. Έξοδα Συναίνεσης Εγγραφής Προσημείωσης και Έξοδα Έκδοσης Πιστοποιητικών. Αφορά έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από το Υποθηκοφλάκειο / Κτηματολόγιο, καθώς και στις παρακρατήσεις γραμμάτιου προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου και στα έξοδα ενσήμων δικογράφων και διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων.

ε. Εφάπαξ Δαπάνη Συναίνεσης και Εγγραφής Προσημείωσης. Αφορά στην αμοιβή συνεργαζόμενου με την Τράπεζα, εξωτερικού δικηγόρου, συνήθως παρακρατείται κατά την εκταμίευση του δανείου, και διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπων Δικηγορικών Συλλόγων.

στ. Έξοδα έκδοσης Κτηματογραφικού Αποσπάσματος / Κτηματολογικού Διαγράμματος. Αφορά στα έξοδα έκδοσης Κτηματογραφικού Αποσπάσματος / Κτηματολογικού Διαγράμματος ανά ακίνητο εξασφάλισης.

Δάνεια με εξασφάλιση μέσω προσημειωμένου ακινήτου.

Εφάπαξ Δαπάνη Έγκρισης Δανείου, η οποία παρακρατείται συνήθως κατά την εκταμίευση του Δανείου.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Βάση του εκάστοτε φορολογικού νομοθετικού πλαισίου, ο δανειολήπτης είναι δυνατόν να τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι ελαφρύνσεις αυτές συνδέονται με τους τόκους που έχει καταβάλει μέσα στο φορολογικό έτος, και αφορά μόνο τα δάνεια για αγορά ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλές στον αγροτικό κόσμο πριν ξεκινήσει να ρωτά στις τράπεζες για στεγαστικό δάνειο. Για να μη γίνει το όνειρο μιας ζωής ένα ακόμη βάσανο στο δισάκι μας .
Στο πίνακα που επισυνάπτεται συγκρίναμε προσφορές .Η επιλογή είναι δική σας . Η μέθοδος όμως θα διευκολύνει τη σύγκριση των προσφορών απο τις τράπεζες .
Βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζω πριν ξεκινήσω να ρωτώ .
1. Το ποσό που χρειάζομαι να δανεισθώ για αγορά -επισκευή ή βελτίωση της κατοικίας μου .π.χ 60.000 Ευρώ
2. Το χρόνο εξόφλησης . π.χ 30 έτη
3. Καταγράφω τα πάγια έξοδα που είναι ίδια σε όλες τις τράπεζες .
- έξοδα φακέλου
- εξοδα προσημείωσης ακινήτου (δε δέχομαι υποθήκη έχει πιο πολλά εξοδα και δεν είναι απαραίτητη στη παρούσα φάση )
- έξοδα ασφάλειας πυρός και σεισμού για όσο διαρκεί το δάνειο (30 έτη) . Εσύ επιλέγεις την ασφαλιστική που σε συμφέρει και όχι η τράπεζα
- εκτίμηση μηχανικού (συνήθως είναι της τράπεζας )
-εκτίμηση δικηγόρου (συνήθως είναι της τράπεζας)
-τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου (είναι του πωλητή συνήθως )

4. Αξιολογώ τις προσφορές των τραπεζών .
Συνήθως προσφέρουν ως εξής :
- xxx ΕΤΗ με ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ χχχ% . Ρωτώ εδώ πόσο βγαίνει η Δόση ανα μήνα
- χχχ ΕΤΗ με ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΧΧΧ.% Ρωτώ εδώ ποιό είναι το καθαρό κυμαινόμενο γιατί έχει οπωσδήποτε προσθήκη 0,12 % + 1.10 % στο 4% που είναι το επιτόκιο της ΕΚΤ .Δηλαδή είναι 5,22 περίπου το καθαρό . Κι εδώ ρωτάμε πόσο θα βγαίνει η δόση ανα μήνα . Αν μπορώ εκ νέου μετά απο τα χχχ έτη να διαπαραγματευτώ επιπλέον χρόνο για το ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Δες περισσότερα στο πίνακα που επισυνάπτεται που αναλύει 4 προσφορές .

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείς να απευθυνθείς έγκαιρα στην ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥ . Προσοχή δεν παρέχουν υπηρεσίες Δικηγόρου αλλα ενημερωτικά συμβουλεύουν ειδικά στελέχη πως να ξεφύγουμε απο τα λάθη και τις δικαστικές περιπέτειες .
Καλή δύναμη .