Βασικές έννοιες Ασφάλειας Κλάδου Περιουσίας »

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
 
 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

           

Όπως φαίνεται και από την ίδια τη λέξη πυρασφάλιση είναι η σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο για τις ζημιές που θα πάθουν τα περιουσιακά του στοιχεία από πυρκαγιά.

            Κατά μία άποψη πυρκαγιά είναι: φωτιά η οποία μεταδίδεται σε κάποιο αντικείμενο, το οποίο και μετά την απομάκρυνση της αιτίας που την προκάλεσε, εξακολουθεί να καίγεται με τάσεις να επεκταθεί στο σύνολό του, αλλά και στα πλαϊνά του αντικείμενα, με κίνδυνο να μη μπορεί να ελεγχθεί. Βασικά η πυρκαγιά προϋποθέτει την ύπαρξη ανοικτής φλόγας. Έτσι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ζημιές από πυρκαγιά, το κάψιμο των ρούχων στο σιδέρωμα ή το κάψιμο των επίπλων, πατωμάτων ή χαλιών κ.λ.π από την καύτρα του τσιγάρου. Ακόμα δεν μπορεί να θεωρείται σαν ζημιά από πυρκαγιά η καταστροφή ενός αντικειμένου που ο προορισμός του είναι να εκτίθεται σε στην φωτιά π.χ. ο λέβητας-καυστήρας της κεντρικής θέρμανσης.

 
 

2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ:

 

Α)        από πυρκαγιά που μεταδόθηκε απο γειτονική οικοδομή / διαμέρισμα

Β)        από τα μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστεί ή να σβήσει η πυρκαγιά

Γ)         από οποιαδήποτε αιτία κατά την μετακόμιση για την διάσωση από πυρκαγιά π.χ. θραύση κρυστάλλων, επίπλων κλπ.

Δ)        από την κατεδάφιση της ασφαλισμένης οικοδομής με σκοπό την περιστολή ή καταστολή της πυρκαγιάς

 
 

3. ΠΟΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

            Από την κάλυψη του Βασικού Πυρασφαλιστηρίου εξαιρούνται ζημιές που οφείλονται σε ορισμένους μη καλυπτόμενους κινδύνους.

            Από τις εξαιρέσεις αυτές, άλλες δεν μπορούν να καλυφθούν καθόλου και αναφέρονται παρακάτω, ενώ άλλες καλύπτονται με την είσπραξη κάποιου επασφαλίστρου.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

·         Πόλεμος, εχθροπραξίες, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κατάσταση πολιορκίας κλπ.

·         Πυρηνικά όπλα, ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια ή οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο.

·         Πυρκαϊα που τέθηκε μετά από διαταγή Αρχής.

·         Πυρκαϊα που προκαλείται από εμπρησμό εκ μέρους του

     ασφαλιζομένου.

·         Εύφλεκτες ύλες όπως πχ. πυρίτιδα, δυναμίτιδα, νιτρογλυκερίνη, παρόμοιες εμπρηστικές ή εκρηκτικές ύλες.

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

 

            Η διάρκεια ασφαλίσεως των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πυρός κατά βάση είναι ενός έτους.  Επιτρέπεται η έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων για διάρκεια δύο ετών και με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα θα πληρωθούν εφ'άπαξ.

            Αν η ασφάλιση συνάπτεται για διάρκεια μικρότερη του έτους, τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα δεν είναι αναλογικά, αλλά αυξημένα βάσει ενός πίνακα βραχυπροθέσμου ασφαλίσεως.

 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 

            Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση.  Εαν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.

 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

           

Υπάρχει περίπτωση κατά την διάρκεια της ασφάλισης, να τροποποιηθεί ο κίνδυνος ή να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία.  Κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην Εταιρία, η οποία με πρόσθετη πράξη θα αποδεχτεί την μεταβολή και θα αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα αν οι τροποποιήσεις το επιβάλλουν.

 

7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

           

Κτίριο: Το κτίσμα με όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις του που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν (υδραυλικές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πόρτες, παράθυρα, εντοιχισμένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, κολλημένες μοκέτες, ταπετσαρίες κλπ). Στην οικοδομή περιλαμβάνονται επίσης, αλλά καλύπτονται με ορισμένους περιορισμούς, οι κεραίες, τέντες και ηλιακοί θερμοσίφωνες.

 

Βελτιώσεις κτιρίου: Οι προσθήκες και βελτιώσεις του κτιρίου που έγιναν με δαπάνη του μισθωτή. Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν μηχανήματα κλιμαστιμού, συστήματα συναγερμού, εντοιχισμένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, κολλημένες μοκέτες, ταπετσαρίες κλπ.

 

Περιεχόμενο κατοικίας: Τα κινητά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στο κτίριο που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο και αποτελούν μια συνηθισμένη οικοσκευή έπιπλα, σκεύη, οικιακές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα, ενδύματα και είδη ιματισμού) και προορίζονται για προσωπική και όχι επαγγελματική χρήση.

 
 
ΙΙ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Α) Για να αποδεχθεί η Εταιρία έναν κίνδυνο θα πρέπει να εξετάσει τον ΦΥΣΙΚΟ

     ΚΙΝΔΥΝΟ και τον ΗΘΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
 
            1.   ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με την κατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου (κατασκευή οικοδομής - τοποθεσία - χρήση - είδος εμπορεύματος)

            2.   ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι ο κίνδυνος που έχει σχέση με τον χαρακτήρα του ασφαλιζομένου και των υπαλλήλων του (κακή φήμη - κακή οικονομική κατάσταση).

 

Η Εταιρία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της και τις πιο πάνω πληροφορίες προκειμένου να ασφαλίσει τον κίνδυνο:

 

Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

 
Εξαιρετική

Είναι οι κίνδυνοι που στεγάζονται σε κτίρια που είναι κατασκευασμένα από μπετόν αρμέ, με τούβλα ή και λιθοδομή, η τοιχοποιία και η στέγη από μπετόν αρμέ ή και από ελλενίτ ή λαμαρίνα ή κεραμίδια σε σιδερένια δοκάρια.

                                    Στην ίδια τάξη ανήκουν και οι οικοδομές που η εκ μπετόν αρμέ στέγη τους, έχει επικάλυψη απο πλάκες τύπου Καρύστου ή κεραμίδια.

 
Α΄ τάξη

Είναι οι κίνδυνοι που στεγάζονται σε οικοδομές με τοίχους, όπως τα κτίρια εξαιρετικής κατασκευής αλλά η στέγη από κεραμίδια ή ελλενίτ ή λαμαρίνα σε ξύλινα δοκάρια.

 
Β΄ τάξη

Είναι οι κίνδυνοι που στεγάζονται σε οικοδομές, που οι τοίχοι τους είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος από υλικά άφλεκτα (μπετόν αρμέ, τούβλα κλπ) και κατά το μικρότερο από ξύλο ή άλλο εύφλεκτο υλικό. Η στέγη τους μπορεί να είναι όπως της πρώτης τάξης π.χ. οικοδομές τύπου «σάντουιτς», δηλαδή τοίχοι με φύλλα απο λαμαρίνα με ενδιάμεσο υλικό διογκωμένη πολυουρεθάνη και επένδυση τσιμεντοκονιάματος και στέγη που εδράζεται σε σιδηροκατασκευή απο ελλενίτ ή λαμαρίνα ή κεραμίδια.

 
Γ΄ τάξη

Είναι οι κίνδυνοι που στεγάζονται σε οικοδομές οποιασδήποτε κατασκευής με στέγη απο καλάμια ή πισσόχαρτο ή άλλο εύφλεκτο υλικό.

Επίσης, οι οικοδομές με τοίχους από ξύλο είναι τάξη τρίτη. Γενικά ότι είδους κατασκευή δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες, χαρακτηρίζεται ως τρίτη.

 
Δ΄ τάξη

Εξωτερικοί τοίχοι:       ξυλοκατασκευές, τούβλα, αφρομπετόν, μεταλλικά/μπετόν πάνελ, γυψοσανίδες, πάνελ πολυουρεθάνης

Εσωτερικοί τοίχοι:      αφρομπετόν, γυψοσανίδα, πάνελ πολυουρεθάνης

Οροφή:                        ξυλοκατασκευή ή ξύλινη ή κεραμοσκεπή σε ξυλοδοκούς

Πατώματα:                  ξυλοκατασκευή
 
 

            Γ) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι κίνδυνοι διακρίνονται με βάση την χρήση τους, σε :

·         απλούς κινδύνους (κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, σχολεία)

·         βιοτεχνίες - μικρές βιομηχανίες (ραφεία, τυπογραφεία)

·         βιομηχανικούς κινδύνους (εργοστάσια)

·         ειδικούς κινδύνους (διυλιστήρια, μονάδες βιολογικού καθαρισμού).

 
 
 

            ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Σύμφωνα με το νόμο 2496/97 (ΑΡΘΡΟ 198 του εμπορικού νόμου) τα προς ασφάλιση αντικείμενα θα πρέπει να καλύπτονται με την πραγματική ασφαλιζόμενη αξία.

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

 
ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλιζόμενο ποσό μικρότερο από την πραγματική αξία.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΑ               30.000,00€ = 100%
ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ       6.000,00€ =   20%
ΜΕΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΥΨΟΥΣ                               6.000,00€
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 6.000,00€ x 20% = 1.200,00€

 
         ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ x ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ =  ---------------------------------------------------------

                                   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

 
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλιζόμενο ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική αξία.

 
ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σε περίπτωση που ένα αντικείμενο ασφαλίζεται στην Εταιρία μας κατά ένα ποσοστό επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαιου, αλλά είναι συγχρόνως ασφαλισμένο με ένα άλλο ποσοστό και σε άλλες Εταιρίες, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να μας το δηλώσει στο, ώστε σε περίπτωση ζημίας να πληρωθεί αυτή αναλογικά από όλες τις Εταιρίες (συνασφαλίστριες).

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

           

            Α)  ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

            Είναι σημαντικό να μην υπασφαλίζονται τα ακίνητα. Επειδή τα κτίρια διαφέρουν μεταξύ τους υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας υπολογισμού της αξίας.

 
            ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σαν ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου θεωρείται η κατασκευαστική αξία της οικοδομής (κτιρίου) και όχι η αξία αγοράς του. Δεν πρέπει στον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας να λαμβάνονται υπ' όψιν:

·         Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

·         Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

·         ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

 

1)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΜΑΝΤΡΕΣ – ΠΙΣΙΝΕΣ  - ΚΙΟΣΚΙΑ -

     ΑΠΟΘΗΚΕΣ κλπ)

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια αυτών των κατασκευών (είτε σε αξία καινουργούς, είτε σε πραγματικές αξίες) ορίζονται με ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και προστίθενται στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Οι κατασκευές αυτές θα πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά κατά την σύναψη της ασφάλισης και να καλύπτονται ρητά  στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 
2)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Με την προϋπόθεση ότι συντηρούνται ικανοποιητικά ή έχουν ανακαινισθεί, εφαρμόζονται κατ' ελάχιστον οι τιμές Μονοκατοικιών Πολυτελούς Κατασκευής.

 
3)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Με την προϋπόθεση ότι συντηρούνται ικανοποιητικά ή έχουν ανακαινισθεί, εφαρμόζονται κατ' ελάχιστον οι τιμές Μονοκατοικιών Καλής Κατασκευής.

 

4)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (π.χ. ΛΥΟΜΕΝΩΝ,

ΞΥΛΙΝΩΝ κ.λ.π.)

Ως ανώτατα όρια ασφαλιζόμενης αξίας ανά τ.μ. (συμπεριλαμβανομένης της αξίας των βάσεων αυτών των κατασκευών) εφαρμόζονται οι τιμές των Διαμερισμάτων Συνήθους - Καλής ή Πολυτελούς Κατασκευής.

 

            Κατασκευαστικό κόστος ανά m2

 

1.     Πολυκατοικίες με κύρια χρήση την κατοικία

i)    Συνήθης Κατασκευή

Κτίριο                                                          800 €/ m2

Περιεχόμενο                                                 235 €/ m2

ii)   Καλή Κατασκευή

Κτίριο                                                          900 €/ m2

Περιεχόμενο                                                 250 €/ m2

iii)  Πολυτελής Κατασκευή

Κτίριο                                                          1.200 €/ m2

Περιεχόμενο                                                 300 €/ m2

2.     Μονοκατοικίες
i)    Συνήθης Κατασκευή

Κτίριο                                                          900 €/ m2

Περιεχόμενο                                                 235 €/ m2

ii)   Καλή Κατασκευή

Κτίριο                                                          1.000 €/ m2

Περιεχόμενο                                                 250 €/ m2

iii)  Πολυτελής Κατασκευή

Κτίριο                                                          1.200 €/ m2

Περιεχόμενο                                                 300 €/ m2

Σημειώσεις:

-    Στον υπολογισμό του συνολικού εμβαδού της κατοικίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ημιυπαίθριοι χώροι 

-    Βοηθητικοί χώροι (κλειστοί χώροι στάθμευσης, υπόγειες αποθήκες): το κατασκευαστικό κόστος των βοηθητικών χώρων ανά m2, θα υπολογίζεται σαν το 50% του κατασκευαστικού κόστους της κατοικίας

 
Β.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 

Μια κύρια κατοικία 100τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη, δίχως αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, όπως πίνακες ζωγραφικής, γούνες κλπ έχει ασφαλισμένο κεφάλαιο από 15.000,00€ μέχρι και 25.000,00€ ανάλογα με τα άτομα που διαμένουν σ' αυτήν.

 
Γ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 

Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας Περιεχομένου πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας ότι η κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το είδος της (Α.Ε. - Ε.Ε. κλπ) και με βάση τους ισολογισμούς-απογραφές-αγορές-πωλήσεις, θα μας προσδιορίσει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο του περιεχομένου, μπορούν να συμπεριληφθούν εκτός από τα εμπορεύματα, ο εξοπλισμός και τα έξοδα διακοσμήσεως.

 
 

ΠΩΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΥΡΟΣ

 

Στην αίτηση περιουσίας πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα κάτωθι:

1. Η πλήρης επωνυμία, το Α.Φ.Μ., διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, ένδειξη επιτηδευματία.

Έννοια επιτηδευματία σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι:

Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια (άρα έναρξη βιβλίων στην εφορία) και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος απο εμπορική ή βιομηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή απο οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας» τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται απο τον κώδικα.

 

2. Λεπτομερής περιγραφή της οικοδομής, είτε πρόκειται να ασφαλισθεί μόνο η οικοδομή, είτε μόνο τα έπιπλα, εμπορεύματα, μηχανήματα εντός αυτής.  Δηλαδή να αναφέρονται τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένη και στεγασμένη.

 

3. Όταν πρόκειται για ασφάλιση επίπλων ή περιεχομένου επαγγελματικής στέγης, τότε εκτός από την ως άνω λεπτομερή περιγραφή που θα κάνετε για την οικοδομή εντός της οποίας ευρίσκονται τα προς ασφάλιση έπιπλα ή το περιεχόμενο επαγγελματικής στέγης θα κάνετε επίσης πλήρη περιγραφή του κινδύνου και θα καθορίζετε επακριβώς σε ποιό διαμέρισμα και όροφο της οικοδομής βρίσκονται τα προς ασφάλιση αντικείμενα.

 

4. Προκειμένου περί εμπορικών κινδύνων (εμπορικών κινδύνων-βιοτεχνιών-βιομηχανιών-αποθηκών) είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ασφαλιστικής προσφοράς.

 

5. Ποσό προκαταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.

 

6. Κωδικός συνεργάτου (αριθμητικώς) και επωνυμία του συνεργάτου.

 

7. Υπογραφή αιτούμενου πελάτου - συνεργάτου

 

Γενικά θα πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρία κάθε πληροφορία που κατά την κρίση του ασφαλιστή, θα βοηθήσει στην σωστή εκτίμηση του κινδύνου. Θα σας συνιστούσαμε, εφ' όσον είναι δυνατόν και εφ' όσον το κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο, να επισκέπτεσθε τον χώρο που σας δίνουν να ασφαλίσετε, για να έχετε ιδία αντίληψη του κινδύνου και για να βοηθήσετε την Εταιρία στην εκτίμηση ή αποδοχή του κινδύνου. Όπου κρίνετε ότι η παρουσία της Εταιρίας θα σας είναι χρήσιμη, είμαστε πρόθυμοι να σας συνοδεύσουμε. 

 
 

ΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 
1.   ΠΥΡΚΑΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Εμπρησμός από τρίτο - Αμέλεια ασφαλισμένου - Πυρκαιά που θα προέλθει από βραχυκύκλωμα - Ζημίες από μετάδοση πυρκαγιάς - Ζημίες κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς - Πυρκαγιά από τζάκια και καπνοδόχους - Ζημίες από υψηλή θερμοκρασία (προϋπόθεση ή ύπαρξη εστίας φωτιάς).

 

2.  EΚΡΗΞΗ (ΑΠΛΗ ΕΚΡΗΞΗ - ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ)

Διάρρηξη τοιχωμάτων δοχείων πίεσης - χημική έκρηξη κλπ.

 
3.  ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

Ζημίες σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από εστία φωτιάς.

 
4.  ΠΥΡΚΑΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, συνεπεία μετάδοσης φωτιάς από δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις.

 
5.  ΚΑΠΝΟΣ

Ζημίες από επικάθηση αιθάλης.

 
6.   ΚΑΘΙΖΗΣΗ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από αιφνιδιαστική καθίζηση του εδάφους.

 
7.   ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από κατολίσθηση του εδάφους στην περιοχή του ασφαλιζομένου αντικειμένου.

 
8.   ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ζημίες άμεσες ή έμμεσες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού ή εκτόξευση ρουκέτας από τρομοκρατική οργάνωση.

 

9.   ΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Ζημίες που προκαλούνται στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από διαδηλωτές, απεργούς.

 
10. ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΒΗ - ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ

Υλικές ζημίες που θα γίνουν από κάθε πρόσωπο που ενεργεί κακόβουλα (δεν έχει σχέση με εμπρησμό).

 
11. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Ζημιές σε εξωτερικούς, εσωτερικούς υαλοπίνακες και καθρέπτες.

 
12. ΚΛΟΠΗ & ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΟΥ

Απώλειες (αφαίρεση αντικειμένων) / Ολικές Ζημίες (κακόβουλη ενέργεια κλέπτη) Διάρρηξη, αναρρίχηση, ένοπλη ληστεία-γενικά βίαιη είσοδος / έξοδος.

 

13. ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Υλικές ζημίες που θα κάνει ο κλέπτης στο κτίριο, στην προσπάθειά του να εισέλθει στο χώρο.

 
14. ΠΛΗΜΜΥΡΑ

΄Ομβρια ύδατα. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και από θαλάσσια ύδατα).

 

15. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ

Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από σφοδρό άνεμο άνω των οκτώ (8) μποφόρ συνοδευόμενο ή όχι από σφοδρή βροχόπτωση.

 
16.  ΧΙΟΝΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΧΑΛΑΖΙ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, προερχόμενες από χιόνι, παγετό, χαλάζι.

 
17. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από διάρρηξη σωληνώσεων - υπερχείλιση δεξαμενών που περιέχουν υγρά.

 
13. ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΣΠΡΙΝΚΛΕΡΣ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, προερχόμενες από διαρροή ή διαφυγή νερού ή άλλου κατασβεστικού υλικού από την εγκατάσταση αυτόματων ή ημιαυτομάτων συστημάτων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης.

 
14. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, προερχόμενες από πρόσκρουση οχημάτων.

 
15. ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, προερχόμενες από αεροπλάνο ή άλλες ιπτάμενες μηχανές και / η από αντικείμενα που έπεσαν από αυτά.

 
16. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Οικονομική απώλεια που θα προκύψει μετά από φωτιά ή και άλλους ασφαλισμένους κινδύνους που θα πλήξει μια οικοδομή που ενοικιάζεται.

 

17. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Οικονομική απώλεια, που υφίσταται μια επιχείρηση εξ'αιτίας μιας πυρκαγιάς ή άλλου ασφαλισμένου κινδύνου και που συμπεριλαμβάνει το καθαρό προ φόρων κέρδος, συν τα σταθερά έξοδα.

 

18. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ/Η ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ζημίες που προκλήθηκαν, από επέκταση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο και μεταδόθηκε σε όμορα κτίρια και γενικά γειτνιάζουσες ιδιοκτησίες τρίτων.

 

19. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Ζημίες που προκλήθηκαν συνεπεία πυρκαγιάς στην περιουσία του εκμισθωτή, με ευθύνη του ασφαλιζομένου μισθωτή.

 

20. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έξοδα εκδόσεως άδειας οικοδομών και λοιπά συναφή έξοδα.

 

21. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Καλύπτονται τα διάφορα έξοδα, στα οποία υποβάλλεται ο ασφαλιζόμενος με την επέλευση της ζημίας, για την αποκομιδή συντριμμάτων (ερειπίων) - καταστραφέντων αντικειμένων και τα έξοδα εξομάλυνσης του εδάφους - σε ορισμένες περιπτώσεις τα έξοδα για την έκδοση αδείας, αμοιβές πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, πραγματογνωμόνων κλπ.

 
22. ΣΕΙΣΜΟΣ

Ζημίες από πυρκαγιά, συνεπεία σεισμού και ζημιές κλονισμού.

·    Για να δοθεί η κάλυψη σεισμού πρέπει να υπάρχει ασφαλιστήριο περιουσίας.

·    Οι προς ασφάλιση οικοδομές θα πρέπει να έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια από το 1960 και μεταγενέστερα και να πληρούν τους όρους αντισεισμικής κατασκευής, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Γ.Ο.Κ.

·    Η κάλυψη Σεισμού σε υπό κατασκευή οικοδομές δίνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί τα μπετά, οι τοιχοποιίες, τα σοβαντίσματα και οι δαπεδοστρώσεις.

·    Η κάλυψη του σεισμού δεν παρέχεται σε οικοδομές μη αντισεισμικές, αυθαίρετες ή μετέπειτα νομιμοποιηθείσες.

·    Η αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το σχετικό έντυπο της εταιρίας ''Ειδικό Ερωτηματολόγιο'' για την ασφάλιση σεισμού υπογεγραμμένο από τον αιτούντα την ασφάλιση και τον συνεργάτη μας. Για κινδύνους που το προς ασφάλιση κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00€ θα γίνεται συνεννόηση με την εταιρία.